Romans: il termine θεός 1θεός
MEANING: a god, a goddess;
the Septuagint for: אֵל, אֶלֹהִים and יְהוָה;
Present: in 135/432 verses of Romans - with 4 forms
153/7111 occurrenceces in Romans

ONE THEOLOGICAL INCLUSION
from
Romans 1:1 (first verse)
Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ,
κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ,
to
Romans 16:27 (last verse)
μόνῳ σοφῷ θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.]

RANKING (complete)

θεός 153 (theós) | νόμος 74 (nómos) | ἁμαρτία 48 (hamartía) | κύριος 43 (kýrios) | πίστις 40 (pístis) | δικαιοσύνη 34 (dikaiosýnē) | πνεῦμα 34 (pneûma) | ἔθνος 29 (éthnos) | ἄνθρωπος 27 (ánthrōpos) | σάρξ 26 (sárx) | χάρις 24 (cháris) | θάνατος 22 (thánatos) | ἀδελφός 19 (adelphós) | δόξα 16 (dóxa) | ἔργον 15 (érgon) | καρδία 15 (kardía) | περιτομή 15 (peritomḗ) | ζωή 14 (zōḗ) | πατήρ 14 (patḗr) | ἐλπίς 13 (elpís) | σῶμα 13 (sō̂ma) | ὀργή 12 (orgḗ) | υἱός 12 (hyiós) | ἀκροβυστία 11 (akrobystía) | ἡμέρα 11 (hēméra) | εἰρήνη 10 (eirḗnē) | μέλος 10 (mélos) | ἀγάπη 9 (agápē) | ἀνήρ 9 (anḗr) | εὐαγγέλιον 9 (euangélion) | κόσμος 9 (kósmos) | παράπτωμα 9 (paráptōma) | σπέρμα 9 (spérma) | ἀλήθεια 8 (alḗtheia) | δύναμις 8 (dýnamis) | ἐπαγγελία 8 (epangelía) | λαός 8 (laós) | ἀδικία 7 (adikía) | γραφή 7 (graphḗ) | ἐντολή 7 (entolḗ) | κτίσις 7 (ktísis) | λόγος 7 (lógos) | τέκνον 7 (téknon) | ὑπακοή 7 (hypakoḗ) | φύσις 7 (phýsis) | καιρός 6 (kairós) | κρίμα 6 (kríma) | νοῦς 6 (noûs) | στόμα 6 (stóma) | τιμή 6 (timḗ) | ὑπομονή 6 (hypomonḗ) | χάρισμα 6 (chárisma) | αἰών 5 (aiṓn) | δικαίωμα 5 (dikaíōma) | δοῦλος 5 (doûlos) | ἐκκλησία 5 (ekklēsía) | ἐξουσία 5 (exousía) | ἐπιθυμία 5 (epithymía) | θλῖψις 5 (thlîpsis) | κλάδος 5 (kládos) | ὄνομα 5 (ónoma) | πλοῦτος 5 (ploûtos) | ῥίζα 5 (rhíza) | σωτηρία 5 (sōtēría) | τέλος 5 (télos) | φόβος 5 (phóbos) | χρηστότης 5 (chrēstótēs) | ἀπιστία 4 (apistía) | διακονία 4 (diakonía) | διάκονος 4 (diákonos) | ἐκλογή 4 (eklogḗ) | θέλημα 4 (thélēma) | καρπός 4 (karpós) | κληρονόμος 4 (klēronómos) | ὁμοίωμα 4 (homoíōma) | πλήρωμα 4 (plḗrōma) | πρόσκομμα 4 (próskomma) | ῥῆμα 4 (rhē̂ma) | σκάνδαλον 4 (skándalon) | φρόνημα 4 (phrónēma) | ψυχή 4 (psychḗ) | αἷμα 3 (haîma) | ἀκοή 3 (akoḗ) | ἀνομία 3 (anomía) | ἀπαρχή 3 (aparchḗ) | ἀποκάλυψις 3 (apokálypsis) | ἀπόστολος 3 (apóstolos) | βρῶμα 3 (brō̂ma) | γῆ 3 (gē̂) | γνῶσις 3 (gnō̂sis) | γράμμα 3 (grámma) | ἔλεος 3 (éleos) | ἐπίγνωσις 3 (epígnōsis) | κατάκριμα 3 (katákrima) | μέρος 3 (méros) | ὁδός 3 (hodós) | ὅπλον 3 (hóplon) | ὀφειλέτης 3 (opheilétēs) | ὀφθαλμός 3 (ophthalmós) | παράβασις 3 (parábasis) | παράκλησις 3 (paráklēsis) | πούς 3 (poús) | προσευχή 3 (proseuchḗ) | προφήτης 3 (prophḗtēs) | σκεῦος 3 (skeûos) | συνείδησις 3 (syneídēsis) | τόπος 3 (tópos) | υἱοθεσία 3 (hyiothesía) | φόρος 3 (phóros) | χαρά 3 (chará) | ἁγιασμός 2 (hagiasmós) | ἀγριέλαιος 2 (agriélaios) | ἀδελφή 2 (adelphḗ) | ἀκαθαρσία 2 (akatharsía) | ἀνάστασις 2 (anástasis) | ἀνοχή 2 (anochḗ) | ἀπείθεια 2 (apeítheia) | ἀπολύτρωσις 2 (apolýtrōsis) | ἀποτομία 2 (apotomía) | ἀσέβεια 2 (asébeia) | ἀσθένεια 2 (asthéneia) | ἀτιμία 2 (atimía) | ἀφορμή 2 (aphormḗ) | βάθος 2 (báthos) | γλῶσσα 2 (glō̂ssa) | γόνυ 2 (góny) | διαθήκη 2 (diathḗkē) | διαλογισμός 2 (dialogismós) | διαστολή 2 (diastolḗ) | διδασκαλία 2 (didaskalía) | διδαχή 2 (didachḗ) | δικαίωσις 2 (dikaíōsis) | δοκιμή 2 (dokimḗ) | δουλεία 2 (douleía) | δωρεά 2 (dōreá) | εἰκών 2 (eikṓn) | ἐλαία 2 (elaía) | ἔνδειξις 2 (éndeixis) | ἔπαινος 2 (épainos) | ἔρις 2 (éris) | εὐλογία 2 (eulogía) | ζῆλος 2 (zē̂los) | καινότης 2 (kainótēs) | καταλλαγή 2 (katallagḗ) | καύχησις 2 (kaúchēsis) | κοίτη 2 (koítē) | λατρεία 2 (latreía) | λειτουργός 2 (leitourgós) | λίθος 2 (líthos) | μακαρισμός 2 (makarismós) | μακροθυμία 2 (makrothymía) | μάχαιρα 2 (máchaira) | μοιχαλίς 2 (moichalís) | μυστήριον 2 (mystḗrion) | οἰκοδομή 2 (oikodomḗ) | οὐρανός 2 (ouranós) | πάθημα 2 (páthēma) | παραβάτης 2 (parabátēs) | πρᾶξις 2 (prâxis) | πρόθεσις 2 (próthesis) | σημεῖον 2 (sēmeîon) | σκότος 2 (skótos) | σπουδή 2 (spoudḗ) | στενοχωρία 2 (stenochōría) | τύπος 2 (týpos) | φύραμα 2 (phýrama) | φῶς 2 (phō̂s) | χρῆσις 2 (chrē̂sis) | χρόνος 2 (chrónos) | ἀββά 1 (abbá) | ἄβυσσος 1 (ábyssos) | ἀγαθωσύνη 1 (agathōsýnē) | ἄγγελος 1 (ángelos) | ἁγιωσύνη 1 (hagiōsýnē) | ἀκροατής 1 (akroatḗs) | ἀλαζών 1 (alazṓn) | ἁμάρτημα 1 (hamártēma) | ἄμμος 1 (ámmos) | ἀνάγκη 1 (anánkē) | ἀνάθεμα 1 (anáthema) | ἀνακαίνωσις 1 (anakaínōsis) | ἀναλογία 1 (analogía) | ἄνθραξ 1 (ánthrax) | ἀνταπόδομα 1 (antapódoma) | ἀντιμισθία 1 (antimisthía) | ἁπλότης 1 (haplótēs) | ἀποβολή 1 (apobolḗ) | ἀποκαραδοκία 1 (apokaradokía) | ἀποστολή 1 (apostolḗ) | ἀπώλεια 1 (apṓleia) | ἀρά 1 (ará) | ἀριθμός 1 (arithmós) | ἀρχή 1 (archḗ) | ἄρχων 1 (árchōn) | ἀσέλγεια 1 (asélgeia) | ἀσθένημα 1 (asthénēma) | ἀσπίς 1 (aspís) | ἀσχημοσύνη 1 (aschēmosýnē) | ἀφθαρσία 1 (aphtharsía) | βάπτισμα 1 (báptisma) | βασιλεία 1 (basileía) | βῆμα 1 (bē̂ma) | βούλημα 1 (boúlēma) | βρῶσις 1 (brō̂sis) | γονεύς 1 (goneús) | γυμνότης 1 (gymnótēs) | γυνή 1 (gynḗ) | δέησις 1 (déēsis) | διάκρισις 1 (diákrisis) | διαταγή 1 (diatagḗ) | διδάσκαλος 1 (didáskalos) | δικαιοκρισία 1 (dikaiokrisía) | διχοστασία 1 (dichostasía) | διωγμός 1 (diōgmós) | δόλος 1 (dólos) | δώρημα 1 (dṓrēma) | εἴδωλον 1 (eídōlon) | ἐκδίκησις 1 (ekdíkēsis) | ἐλευθερία 1 (eleuthería) | ἐπιποθία 1 (epipothía) | ἐπιστολή 1 (epistolḗ) | ἐπιταγή 1 (epitagḗ) | ἐριθεία 1 (eritheía) | ἑρπετόν 1 (herpetón) | ἔτος 1 (étos) | εὐδοκία 1 (eudokía) | ἐφευρετής 1 (epheuretḗs) | ἔχθρα 1 (échthra) | ἥττημα 1 (hḗttēma) | θάλασσα 1 (thálassa) | θειότης 1 (theiótēs) | θεμέλιος 1 (themélios) | θήρα 1 (thḗra) | θυμός 1 (thymós) | θυσία 1 (thysía) | θυσιαστήριον 1 (thysiastḗrion) | ἱλαρότης 1 (hilarótēs) | ἱλαστήριον 1 (hilastḗrion) | ἰός 1 (iós) | ἴχνος 1 (íchnos) | κακία 1 (kakía) | κακοήθεια 1 (kakoḗtheia) | καλλιέλαιος 1 (kalliélaios) | κατάνυξις 1 (katányxis) | καύχημα 1 (kaúchēma) | κεραμεύς 1 (kerameús) | κεφαλή 1 (kephalḗ) | κήρυγμα 1 (kḗrygma) | κίνδυνος 1 (kíndynos) | κλῆσις 1 (klē̂sis) | κλίμα 1 (klíma) | κοιλία 1 (koilía) | κοινωνία 1 (koinōnía) | κρέας 1 (kréas) | κῶμος 1 (kō̂mos) | λάρυγξ 1 (lárynx) | λάχανον 1 (láchanon) | λεῖμμα 1 (leîmma) | λιμός 1 (limós) | λόγιον 1 (lógion) | λογισμός 1 (logismós) | λύπη 1 (lýpē) | μάρτυς 1 (mártys) | ματαιότης 1 (mataiótēs) | μέθη 1 (méthē) | μετάνοια 1 (metánoia) | μέτρον 1 (métron) | μήτηρ 1 (mḗtēr) | μήτρα 1 (mḗtra) | μισθός 1 (misthós) | μνεία 1 (mneía) | μόρφωσις 1 (mórphōsis) | νέκρωσις 1 (nékrōsis) | νομοθεσία 1 (nomothesía) | νύξ 1 (nýx) | νῶτος 1 (nō̂tos) | ὁδηγός 1 (hodēgós) | ὀδύνη 1 (odýnē) | οἰκέτης 1 (oikétēs) | οἰκονόμος 1 (oikonómos) | οἶκος 1 (oîkos) | οἰκουμένη 1 (oikouménē) | οἰκτιρμός 1 (oiktirmós) | οἶνος 1 (oînos) | ὀνειδισμός 1 (oneidismós) | ὄρεξις 1 (órexis) | οὖς 1 (oûs) | ὀφειλή 1 (opheilḗ) | ὀφείλημα 1 (opheílēma) | ὀψώνιον 1 (opsṓnion) | παγίς 1 (pagís) | πάθος 1 (páthos) | παιδευτής 1 (paideutḗs) | παλαιότης 1 (palaiótēs) | παρακοή 1 (parakoḗ) | πάρεσις 1 (páresis) | πέρας 1 (péras) | περισσεία 1 (perisseía) | πετεινός 1 (peteinós) | πέτρα 1 (pétra) | πηλός 1 (pēlós) | πικρία 1 (pikría) | πιότης 1 (piótēs) | πλάνη 1 (plánē) | πλάσμα 1 (plásma) | πλεονεξία 1 (pleonexía) | ποίημα 1 (poíēma) | ποιητής 1 (poiētḗs) | πόλις 1 (pólis) | πονηρία 1 (ponēría) | πόσις 1 (pósis) | πρᾶγμα 1 (prâgma) | πρόβατον 1 (próbaton) | πρόνοια 1 (prónoia) | προπάτωρ 1 (propátōr) | προσαγωγή 1 (prosagōgḗ) | πρόσλημψις 1 (próslēmpsis) | προστάτις 1 (prostátis) | προσφορά 1 (prosphorá) | προσωπολημψία 1 (prosōpolēmpsía) | προφητεία 1 (prophēteía) | πῦρ 1 (pŷr) | πώρωσις 1 (pṓrōsis) | σκληρότης 1 (sklērótēs) | σοφία 1 (sophía) | στεναγμός 1 (stenagmós) | συγκοινωνός 1 (synkoinōnós) | σύμβουλος 1 (sýmboulos) | συναιχμάλωτος 1 (synaichmálōtos) | σύντριμμα 1 (sýntrimma) | σφαγή 1 (sphagḗ) | σφραγίς 1 (sphragís) | ταλαιπωρία 1 (talaipōría) | τάφος 1 (táphos) | τάχος 1 (táchos) | τέρας 1 (téras) | τράπεζα 1 (trápeza) | τράχηλος 1 (tráchēlos) | τρόπος 1 (trópos) | ὑβριστής 1 (hybristḗs) | ὑπερβολή 1 (hyperbolḗ) | ὕπνος 1 (hýpnos) | ὑπόλειμμα 1 (hypóleimma) | ὕψωμα 1 (hýpsōma) | φθόγγος 1 (phthóngos) | φθόνος 1 (phthónos) | φθορά 1 (phthorá) | φιλαδελφία 1 (philadelphía) | φίλημα 1 (phílēma) | φιλοξενία 1 (philoxenía) | φόνος 1 (phónos) | φυλή 1 (phylḗ) | χεῖλος 1 (cheîlos) | χείρ 1 (cheír) | χρεία 1 (chreía) | χρηματισμός 1 (chrēmatismós) | χρηστολογία 1 (chrēstología) | ψεῦδος 1 (pseûdos) | ψεῦσμα 1 (pseûsma) | ψεύστης 1 (pseústēs) | ψιθυριστής 1 (psithyristḗs) | ὥρα 1 (hṓra) | ὠφέλεια 1 (ōphéleia).


Commenti

Post popolari in questo blog

L'ira o sdegno di Dio è la giustizia punitiva contro chi non perdona

la vocazione apostolica di Paolo - raccogliere le nazioni in Cristo soltanto

Le religioni sono seduzioni diaboliche secondo Paolo?